Uforstyrret prøvetaking og lab

Presis informasjon fra alle grunnforhold
Uforstyrret prøvetaking med topp kvalitet for silt, sand, grus, steinholdig jord, knusningssoner og sprekkefyllinger. Reduser prosjektrisiko med pålitelig kunnskap om grunnen.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Fordeler

Høy prøvekvalitet

Geofrost Coring gir topp prøvekvalitet med bevarte in situ egenskaper i silt, sand, grus, ur, morene, overgang til berg, sprekkefyllinger og forurenset grunn.

Fordi metoden fryser og innkapsler grunnen, bevares egenskapene uten å bli forstyrret eller ødelagt av prøvetakingen. Dette gir langt mer pålitelig informasjon om grunnen enn dagens konvensjonelle alternativer som borkaksanalyse, sonderboring og CPT eller forstyrret prøvetaking.

Pålitelig informasjon

Presise egenskaper, som styrke, deformasjon og permeabilitet, finnes ved å tine prøvene i testapparatet og gjenskape omslutningstrykk, vanntrykk og temperatur før forsøket starter. Tilsvarende fås nøyaktige data om romvekt, vanninnhold, kornfordeling, flyte- og plastisitetsgrenser, saltinnhold, forurensning og andre parametere av interesse. Vanninnhold korrigeres for å ha vært frosset.

Visuell inspeksjon av prøvene gir nøyaktig informasjon om faktisk lagdeling i grunnen.

Redusert risiko for byggherre

Infrastrukturprosjekter har ofte stor usikkerhet rundt grunnforhold i forbindelse med sprekkefyllinger, friksjonsmasser, morene, ur, fyllmasser og blandingsjord generelt og har manglet en god metode for å skaffe til veie nødvendig informasjon.

Geofrost Coring gir nødvendig informasjonen så byggherre kan ta informerte beslutninger og redusere risiko under prosjektering og gjennomføring.

Uforstyrrede prøver med Geofrost Coring

Fyllmasser

Geofrost Coring tar prøver av fyllmasser, som ofte er blandingsjord. Så lenge det er mulig å bore kan det tas prøver.

Foto: Uforstyrret prøve fra fyllmasser
Bildet viser fyllmasser tatt opp med GEOFROST Coring.

Silt, sand og grus

Uforstyrrede prøver fra rene frisksjonsmaterialer har lenge vært en utfordring med vanlig geoteknisk prøvetaking. GEOFROST Coring gir uforstyrrede prøver som så kan testes i laboratoriet for å finne for eksempel lagringsfasthet og permeabilitet i tillegg til stryke- og deformasjonsegenskaper.

Foto: Uforstyrret prøve fra løst lagret sand
Bildet viser prøve av ensgradert sand tatt opp med GEOFROST Coring.

Ur og morene

Blandingsjordarter som består av mer eller mindre stein i en matrix av finstoff har vært en utfording lenge. GEOFROST Coring tar opp kjerneprøver av dette materialet.

Foto: Uforstyrrede prøver av ur og morene
Bildene viser prøver av ur med hulrom og morene med grus og stein, tatt opp med GEOFROST Coring.

Overgang til berg

GEOFROST Coring kan bore gjennom stein og samtidig få med seg finstoffet, slik at uforstyrrede prøver kan testes i laboratoriet. Nå kan man finne ut hvordan overgangen til berg ser ut og kontrollere hvordan komprimeringen ble i kritiske fyllinger.

Foto: Uforstyrret prøven av overgang mellom jord og berg
Prøvene på bildene viser overgang mellom løsmasser og berg, hentet med GEOFROST Coring.

Sprekkefylling i berg

Det er ofte vanskelig å bestemme sprekkefyllingsmaterialet fordi det har en tendens til å bli vasket bort ved vanlig kjerneboring. GEOFROST Coring får med seg innholdet i sprekkene, også tomrom og vann.

Foto: Uforstyrret prøve av oppsprukket berg med intakt sprekkefylling
Prøven på bildet, som er tatt opp med GEOFROST Coring, viser oppsprukket berg og at sprekkefyllingen er intakt.

Forurensning

Før man får lov å bygge i byer og tettbygde strøk må grunnen undersøkes for mulige forurensninger. Ved tradisjonelle undersøkelser får man vanligvis bare med seg forurensning i fast form. Gass og væsker er mer problematisk.

GEOFROST Coring låser alle stoffer in situ, slik at prøvene som tas vil vise i eksakt hvilke nivåer de forskjellige forurensningene ligger. Man vil få med både væske- og gassfasen, i tillegg til forurensning i form av fast stoff.

Foto:Prøven viser lagdelt forurensning i innsjøsedimenter
Bildet viser opptatt prøve med forurensede sedimenter fra innsjø.

Permafrost og tele

GEOFROST Coring kan ta uforstyrrede prøver av permafrost uten å tine overflaten og forstyrre prøvene. Når temperaturen er så nær smeltepunktet som den er i marine sedimenter med salt porevann er det ekstra vanskelig å få gode prøver.

Foto: Prøve av permafrost med mye is
Bildet viser tydelige ispartier i permafrostprøven som er opptatt med Geofrost Coring.

På fastlandet kan prøvetaking av islinsefordeling ned gjennom grunnen gi oss ny kunnskap om hvordan vinteren med sine temperaturvariasjoner påvirker islinsedannelsen. Dette kan nå dokumenteres med uforstyrrede prøver der islinsene bevares.

Frostkonstruksjon

GEOFROST Coring kan ta uforstyrrede prøver av etablerte frostkonstruksjoner slik at dimensjoneringsparametre kan verifiseres i laboratoriet.

Laboratorie­undersøkelser

For ingeniørformål har det alltid vært behov for å klassifisere de forskjellige jordarter og bergforhold, og å finne parametre til bruk i beregninger.

Klassifisering og rutineundersøkelser

På prøver tatt opp med GEOFROST Coring er det mulig å gjøre en mye bedre klassifisering og beskrivelse av lagdeling, særlig for inhomogene jordarter, enn om man bare skulle støtte seg på representative borkaksprøver eller materiale tatt opp ved skovling. Porøsitet og romvekt har blitt mulig å bestemme for jordarter der man tidligere bare måtte anta.

Forsøk på friksjonsmateriale med in situ struktur

GEOFROST Coring gjør det mulig å utføre laboratorietester på materialet slik det var in situ. De uforstyrrede frosne prøvene er robuste og kan enkelt håndteres for innbygging. Trykk tilsvarende in situ spenningstilstand påføres før prøven settes til tining. Deretter kan man kjøre ønsket forsøk. Prøven har riktig struktur og pakningsgrad i stedet for å være kunstig innbygget. Det gjør det mulig å finne styrke- og deformasjonsegenskaper til både frisksjonsjordarter og blandingsjord, samt finne riktige permeabilitetsegenskaper gjennom kritiske lag.

Forsøk på frosne prøver

GEOFROST Coring tar opp prøver som kan testes direkte for å finne frosne styrkeparametre så vel som termiske egenskaper og unngår kompliserte innbyggings- og innfrysingsprosedyrer for å gjenskape forholdene i en frostkonstruksjon.

Hva vi leverer

  • Geoteknisk rådgivning
  • Plan for prøvetaking
  • Uforstyrrede prøver med GEOFROST Coring
  • Transport av prøver til laboratoriet
  • Lagring av prøver
  • Laboratorieundersøkelser
  • Geoteknisk laboratorierapport

Grunnundersøkelser

GEOFROST leverer alle tjenester fra geoteknisk rådgivning med borplan med antall og posisjon på prøveserier til komplette geoteknisk datarapporter med fotodokumentasjon, jordartsklassifisering og forsøksresultater.

Hvor vi opererer

Vi tilbyr Geofrost Coring og labanalyser til prosjekter over hele verden.

Kontakt

Kontaktperson

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Daglig leder og seniorspesialist
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Send forespørsel

Med kort overordnet prosjektinfo gir vi raskt prisoverslag på forespørsel.

Oppdragsgivere