Grunnfrysing for vann og avløp

Gravesikring
for grøft og kum
i alle grunnforhold
Geofrostssikring med grunnfrysing gir en trygg arbeidsplass og hindrer at vann og jord renner inn i arbeidsområdet.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Fordeler

Alle grunnforhold

Geofrost gravesikring fungerer i all jord, uavhengig av kornstørrelsesfraksjoner, permeabilitet og vanninnhold, i all blandingsjord, som morene, glacifluvial jord, myr, fyllmasser og berg av forskjellig kvalitet.

Vanntette vegger og gjennomføringer

Geofrostveggene er 100 % vanntette og gir en tett tilslutning rundt alle rørgjennomføringer, samt til ujevne bergoverfaler og andre materialer som stål, tre, betong og plast. Det blir ingen utvasking av finstoff med fare for ustabilitet eller utvendige synkehull.

Fryserørene settes på hver side av eksisterende kryssende rør, og det dannes en sammenhengende vanntett frostkonstruksjon både over og under røret. Dette gjør Geofrost gravesikring godt egnet i urbane områder med mange rørgjennomføringer, og kan overflødiggjøre arbeider med røromlegging før og etter andre grunnarbeidsentrepriser.

Fryserørene kan settes i alle vinkler slik at sikringen danner ønsket form. Kan du bore kan du fryse.

Effektiv graving uten tverrstivere

Geofrostveggene etableres gjerne uten stag og stivere slik at sikringen er ferdig etablert når gravingen starter. I bunn forankres frostveggene i berg eller mot hverandre ved skråstilling. Uten innvendig avstivning blir graving og rørlegging enkelt og effektivt.

Godt miljøalternativ

Støy og vibrasjoner er begrenset til hullboring for fryserør. Grunnen selv er konstruksjonsmaterialet og det benyttes elektrisk energi til produksjonen. Geofrostsikringen etterlater ingen kjemikalier i grunnen.

Produkter

Dimensjonering

I henhold til arbeidstilsynets "Forskrift om utførelse av arbeid, Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer, § 21-3 Graving av grøfter som skal avstives" skal avstivningen av grøfter dypere enn 3 m dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel.

Vi leverer dimensjonering inkludert påkrevd dokumentasjon. Dette gjelder også for kompliserte geometrier og geofrostvegger med ledningsgjennomføring. Dype grøfter, med vanntett bunn uten forankring, dimensjoneres mot oppdrift ved tilstrekkelig egenvekt i frostkonstruksjonen sammen med det uutgravde materialet i bunn.

Graving i tele

I henhold til arbeidstilsynets "Forskrift om utførelse av arbeid, Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer, § 21-4. Forholdsregler mot ras" , kan det graves vertikale grøfter i frossen jord når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Dersom grøften eller sjakten er dypere enn telen skal veggene under telen avstives.

Geofrost tilbyr frostavstiving av grøfter dypere enn naturlig tele. Vi vedlikeholder telen og den kunstige frosten så lenge behovet vedvarer. Vi kan også tine telen i området det skal graves i med varmen hentet ut fra etableringen av gravesikringen.

Grøft

Grøftesikringen følger ledningstraseen like lett i svinger og ukurante vinkler som på rette strekninger. Våre grøftesikringer egner seg spesielt godt der det er grunnvannsutfordringer. Vi kan installere fryserørene på skrå, slik at frosten danner en V-form og gir vanntett grøftebunn.

Foruten at den vanntette sikringen forenkler arbeidet inne i grøften ved at det er tørt og uten hindringer, så sikrer grunnfrysingen også omgivelsene mot setninger og synkehull.

Kum

For å koble nye rør til eksisterende dypereliggende hovedrør eller lage en dypereliggende koblingskum, er Geofrosts grøftesikring velegnet.

Vi lager vanntett sjakt rundt den dype utgravingen, med tett tilslutning til eksisterende hovedrør, kum eller kulvert.

Anboring/påkobling

For å koble nye rør til eksisterende dypereliggende avløpsrør under grunnvannstand i permeable masser, er gjennomboring til sjakt etter Geofrostmetoden nyttig.

Vi leverer løsninger hvor hele sjakten frysestabiliseres eller hvor frysingen er redusert til tetting mellom nedsatt rør og eksisterende avløpsrør, samt på utsiden av nedsatt rør der gjennomboringen skal skje.

Vi leverer også frostblokker for anboring, enten for direkte gjennomboring eller for innboring, gjenfrysing og kobling, avhengig av oppgaven som skal løses.

Hva vi leverer

Vi er totalleverandør av grøfte- og kumsikring med grunnfrysing og tilbyr alle relaterte tjenester innen prosjektering og entreprise. Vi utfører også grunnundersøkelser og labforsøk ved behov.

Vi leverer ferdig sikret grøft og har geoteknisk kompetanse for å vurdere, dimensjonere og dokumentere sikringen i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, Del 3, kapittel 21 Gravearbeid.

Hvor vi opererer

Vi tilbyr VA-tjenestene våre over hele Europa.

Kontakt

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Seniorspesialist geoteknikk
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Med litt prosjektinfo gir vi raskt prisoverslag på forespørsel.

Oppdragsgivere