Grunnfrysing for miljø

Grunnvanns­barriere og fryse­mudring for miljø­tiltak
Geofrostbarriere hindrer spredning av forurensning i grunnen, sikkert og effektivt.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Fordeler

Pålitelig grunnvannsbarriere

Frosten har den egenskap at den brer seg gjennom alle grunnforhold og materialer. Den vil derfor slutte helt tett rundt alle gjennomføringer og inntil alle ujevnheter. Enten man vil isolere mot væskelekkasje ut av et område eller inn i et område, er grunnfrysing et godt alternativ.

Binder forurensning

Frosten brer seg gjennom alle materialer uavhengig av permeabiliteten, slik at forurensning i både fast form og væskeform bindes på stedet og gjør fjerning og opprydding sikrerer og enklere.

Bra for klima

Grunnfrysing er en metode som gir svært lite CO2 avtrykk. Man etterlater ingen giftstoffer i grunnen, og det er lite bråk, støv og vibrasjoner med installasjon og drift.

Produkter

Grunnvannsbarriere

Frostens evne til å fryse fast til alle materialer sikrer at Geofrostbarrieren blir helt tett også i tilslutning til andre konstruksjoner og hindringer i grunnen.

Grunnfrysing sikrer midlertidig utestenging eller innestenging av vann/væske i undergrunnen og er en effektiv tetting mellom forskjellige akviferer.

Isolere forurensningskilde

Forurensning i grunnen må ryddes opp, enten den er kommet dit ved et uhell eller det skyldes andre holdninger tidligere. Når gamle industritomter tas i bruk til nye formål må det først ryddes opp i gamle miljøsynder.

Geofrost innkapsler det forurensede volumet slik at ikke grunnvann fra omgivelsene renner inn i gropen og ikke øker vannmengden som må renses, og bløter opp massen som skal transporteres til deponi.

Geofrost isolerer forurensningen slik at den ikke sprer seg til nærliggende vassdag eller andre sårbare områder.

Tettesjikt under eksisterende avfallsdeponi

Mange eldre avfallsdeponi har problemer med diffus avrenning som er vanskelig å samle opp og derved få renset på en forsvarlig måte.

Med retningsstyrt boring installeres fryserør under eksisterende deponi slik at grunnfrysing etablerer et vanntett underlag som hindrer at forurensningen siver ut i grunnen.

Etter nedfrysingen fungerer tettingen som en varmepumpe. Varmen som trekkes ut av grunnen kan inngå i fjernvarmeleveranse fra deponiet.

Beskytte sårbart område

Sårbare grunnvannsreservoarer eller vassdrag kan beskyttes mot forurensning ved å etable en Geofrostbarriere. Fryserør installeres innimellom røtter og ledinger og omslutter slike hindringer uten at det blir lekkasje.

Sårbar natur kan også beskyttes under en midlertidig anleggsvei ved at det fryses før utlegging av duk og kjørelag. Tilkjørte masser kan kraftig reduseres ettersom bærelaget helt eller delvis kan utgjøres av frossen undergrunn.

Frysemudring

Vassdragene har fraktet med seg forurensning fra tidligere tiders industrialisering og fraktet det med seg til innsjøer og fjorder utenfor elveutløp. Sammen med forurensning fra aktivitet i sjøen, ligger det på bunn som et forurenset sedimentlag med varierende tykkelse.

Bildet viser frysemudringsplate som senkes ned.
Frysemudring er en teknikk for skånsom innkapsling og fjerning av forurensede sedimenter. Det forurensede sjiktet fryses fast i blokker som løftes opp med minimal forurensningsspredning i og utenfor vannet. Metoden gir god kontroll på tykkelse av sedimentet som skal fjernes og minimerer vannvolumet som ellers måtte renses.

Transport av forurenset materiale

Forurensede sedimenter kan med fordel fraktes i frosset tilstand for å minimere avrenning og fordampning av uønskete stoffer før rensing eller deponering.

Hva vi leverer

Vi prosjekterer og utfører grunnfrysing for miljøtiltak og kan utføre grunnundersøkelser og labforsøk ved behov.

Prosjektering

 • Prosjektledelse
 • Prøvetaking
 • Labforsøk
 • Design og dimensjonering
 • Numeriske beregninger
 • Designrapport, tegninger og spesifikasjoner.

Entreprise

 • Planlegging og innkjøp
 • Anleggsledelse
 • Boring og innmåling
 • Rørinstallasjon
 • Anlegg og utstyr for lake- og/eller nitrogenfrysing
 • Instrumentering
 • Overvåkning
 • Utgraving
 • Sikring

Hvor vi opererer

Vi tilbyr tjenestene våre over hele verden.

Kontakt

Kontaktperson

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Seniorspesialist geoteknikk
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Prisestimat

Med overordnet prosjektinfo gir vi raskt prisoverslag på forespørsel.

Oppdragsgivere