Grunnfrysing for byggegrop og grunnvannskontroll

Vanntett sikring
i alle grunnforhold
Geofrosts byggegropsikring er konkurransedyktig på pris i tillegg til å være sikker og miljøvennlig både for omgivelser og klima.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Fordeler

Alle grunnforhold

Geofrost grunnfrysing fungerer i all jord, uavhengig av kornstørrelsesfraksjoner, permeabilitet og vanninnhold, i alle løsmasser, som morene, glacifluvial jord, myr, fyllmasser, samt berg av forskjellig kvalitet. Dette gjør at overgangssoner mellom løsmasser og berg, samt stein og blokkholdig jord fungerer like bra, med 100 % vanntett resultat.

100 % vanntett

 • Full kontroll på vann innenfor og utenfor Geofrostveggene.
 • Ingen utvasking av finstoff med påfølgende fare for ustabilitet eller utvendig synkehull.
 • Ingen lekkasje som gir poretrykksreduksjon og setningsfare.
 • Ingen behov for vanninfiltrasjon og tilhørende risiko.
 • Ingen ekstra tetting med sement og kjemikalier.
 • Ingen influenssone utenfor frostkonstuksjonen.
 • Sikringen installeres fra over grunnvannsstand og er helt vanntett ved gravestart.

Effektiv graving til stor dybde

Geofrostveggens kapasitet økes ved å øke tykkelsen. Dette gir mulighet for stor gravedybde uten indre avstivning eller utvendige stag. Byggegropsikringen er ferdig etablert når graveentreprenøren starter, noe som muliggjør kontinuerlig graving og derved forkortet byggetid.

Fri geometri på frosten

Fryserørene kan settes i alle vinkler slik at sikringen danner ønsket form; så lenge man kan bore kan man fryse.

Selv om fryserørene settes enkeltvis, dannes en sammenhengende frostkonstruksjon mellom dem. Frostkonstruksjoen kan derfor enkelt etableres på tvers av skinneganger, rør og kabelkanaler og gi vanntett omslutning rundt rør gjennom veggen. Geofrostveggen blir også vanntett mot ujevne flater av berg, stål, tre, betong, plast, osv.

Meget lavt CO2-avtrykk

Grunnfrysing har generelt et meget lavt CO2-avtrykk. Benyttes Geofrost byggegropsikring i Norge på et prosjekt i et år, vil CO2-avtrykket reduseres med 80 % sammenlignet med en spuntvegg av typen AZ-48 eller tilsvarende.

Moderat energiforbruk

Tilvirkningen av konstruksjonsmaterialer krever energi, både å fryse de stedlige massene og det å produsere stål eller betong. En sammenligning mellom spunt og Geofrost byggegropsikring viser at det kan fryses minst et halvt år før energiforbruket nærmer seg det som skal til for å produsere en lett GU6N-spunt. Det kan fryses i nesten to år før energiforbruket blir like stort som for å produsere en AZ48-spunt. Sammenligner man energiforbruket med tilvirkningen av en kraftig rørspunt (Ø406 x 10 mm) kan frysingen pågå i nærmere 3 år før samme energimengde er brukt.

Produkter

Geofrosts produkter er hjelpemidler for å stabilisere og/eller vanntette midlertidige utgravinger, særlig under grunnvannstand.

Byggegrop

Figur: Byggegrop med frostvegger.

Vi leverer midlertidige byggegroper i et stort spekter av dybder og utforming, både svevende og på utkrager fra berg. Uavhengig av grunnforhold er en Geofrost byggegrop helt vanntett enten mot et impermeabelt lag i bunnen, mot en vanntett frostbunn eller en annen etablert bunn. Dette gir god grunnvannskontroll og et upåvirket poretrykk for setningsømfintlige masser rundt gropen.

Foto: Utgraving av frysestabilisert byggegrop.
Frostkonstruksjonen dimensjoneres i henhold til Eurokoden og de deformasjonskrav som settes. Tykkelsen justeres for å tilfredsstille nødvendig momentkapasitet. Veggene etableres ofte uten utvendig eller innvendig avstivning slik at masseuttaket kan gjøres kontinuerlig og effektivt.

Byggegropsbunn

Figur: Utgraving av frysestabilisert byggegrop med vanntett bunn.

Når det er behov for vanntett grop og det er dypt til et tilstrekkelig tett lag under bunn av utgravingen, fryser Geofrost et vanntett lag, tett tilsluttet veggene, enten det er en spunt, sekantpelvegg eller frostvegg. Frost har god heft til andre konstruksjonsmaterialer som stål, tre og betong og danner en helt tett forbindelse. Geofrostbunnen etableres fra terreng slik at gropen er tett når gravingen starter. Den dimensjoneres for vanntrykket mot konstruksjonen under bunn, oppdrift av hele byggegropen og varigheten av tetthetsbehovet.

Dype byggegroper under grunnvannstand med vanntett bunn gjøres tilstrekkelig tunge slik at de balanserer og gjør oppdriftsforankring overflødig. Oppdriftsforankring er derfor bare nødvendig dersom permanentsituasjonen krever det.

100 % tett byggegrop eliminerer grunnvannssenkning og poretrykksreduksjon i omgivelsene og påfølgende setningsrisiko.

Støttevegg

Figur: Frostvegg innspent i berg.

Foto: Isolering av frostvegg.
Geofrost leverer midlertidige stabile skjæringer og vanntette støttevegger forankret i berg. Geofrostveggene etableres ved at foringsrør bores ned i berget og fryserør monteres inni.

Geofrostveggene har særlig fortrinn i grove masser, fordi det er enklere å bore enkelthull gjennom for eksempel morenemasser eller ur som inneholder blokk, enn å ramme spunt. Det kan dog være utfordrende å bore gjennom byfyllinger og gamle kaikonstruksjoner, men likevel enklere å komme ned med enkelthull enn med en kontinuerlig konstruksjon. Grunnfrysingen sørger så for kontinuitet i veggen, mellom alle enkelthullene.

Foto: Frostvegger krysser trikkeskinner som er i bruk.
Kabler og ledninger legges ofte om midlertidig i egne forberedende entrepriser, fordi de krysser traseen for byggegropssikring. Geofrostvegger kan etableres kontinuerlig på tvers av trikkeskinner, kabler og ledninger som skal være i drift i byggeperioden, slik at ekstra omlegging unngås.

Understøttelse

Figur: Frost som midlertidig understøttelse av hus.

Geofrost leverer midlertidig understøttelse av fundamenter i forbindelse med en dypere utgraving ved siden av eller inn under konstruksjonen som trenger oppstøtting.

Foto: Frostvegg under fundament.
Det bores for fryserør inntil konstruksjonen slik at frosten kan bre seg inn under og sikre god vertikal lastoverføring uten at det er nødvendig å gjøre noen inngripen i konstruksjonen som skal understøttes.

Dersom fundamentene skal forlenges videre nedover fra eksisterende nivå, fryses det tilstrekkelig bredt til at frost kan fjernes seksjonsvis rett under fundamentet og det kan så etableres forlengelse eller nye fundamenter.

Løsmasseanker

Figur: Frostsylinder som løsmasseanker, løsmassestag.

Geofrost leverer midlertidige løsmasseankre som gir en stor overflate med full friksjon mot omgivende jord og derfor høy kapasitet. Ankrene kan etableres i alle grunnforhold, men får best kapasitet under grunnvannstand. Ankrene kan kombineres med forskjellige typer støttevegger, og stå så lenge veggen har en funksjon.

Grunnforsterkning

Figur: Grunnforsterkning ved grunnfrysing,

Geofrost leverer skånsom midlertidig anleggsvei og arbeidsfundament etablert med grunnfrysing som grunnforsterkning på undergrunn uten bæreevne, så som bløt leire, kvikksand, myr, og om vinteren også på vann.

Foto: Pelemaskin på frostforsterket underlag.

Geofrosts grunnforsterkning kan også brukes for midlertidig adkomst over sårbare områder som skal beskyttes mot mekanisk slitasje. Frosten tiner bort etter bruk.

Grunnvannskontroll

Figur: Vanntetting av spunt med frost, ved hjørne og overgang til berg.

Geofrostvegger gir optimal grunnvannskontroll i forbindelse med grunnarbeider. Byggegropen kan gjøres 100 % vanntett slik at influensområdet ikke går utenfor frostkonstruksjonen. Derved unngås poretrykksreduksjon i omgivelsene og følgelig unngås også setninger på grunn av dette.

Foto: Grunnfrysing av spunthjørne som spriker.
I tillegg til Geofrosts byggegropsikring som i sin helhet etableres fra over grunnvannstand, kan vi supplere andre konstruksjoner med vanntetting. Eksempler er spunthjørner som ikke er satt i lås, spunt som ved ramming er gått ut av lås, overgangen mellom spunt og berg og en vanntet barriere videre nedover i oppsprukket berg. Grunnfrysing kan også være et supplement dersom sekantpeler har skjenet ut av loddlinjen slik at det har oppstått glipper, eller jetpeler har noen utette partier slik at den krevde vanntettheten ikke er oppnådd.

Grunnfrysing har bra heft til andre konstruksjonsmaterialer og kan derfor gjerne kombineres med stål, tre eller betong. Frosten tetter mot alle materialer og ujevnheter. I jord er grunnfrysing beste tettemetode for sikker grunnvannskontroll.

Fangdam

Figur: Geofrostvegg gjennom sprengsteinsfylling i vann, for etablering av fangdem.

Geofrost leverer vanntett kjerne i sprengsteinsfylling slik at den kan benyttes som demning i sjø eller vann, eller for etablering av brufundament ute i en elv.

Foto: Vanntetting med frost av byggegrop for brufundament i elv.
Steinfyllingen kan legges ut direkte på underlaget uten at bløte eller permeable masser under må masseutskiftes. Det bores enkelt gjennom fyllingen og videre ned gjennom permeable lag og oppsprukket berg slik at en helt tett fangdam etableres.

Hva vi leverer

Vi er totalleverandør av grave- og byggegropssikring med grunnfrysing og tilbyr alle relaterte tjenester innen prosjektering og entreprise. Vi utfører også grunnundersøkelser og labforsøk ved behov.

Vi leverer ferdigprosjekterte midlertidige byggegroper, grøfter og sjakter, klare for tilgang og installasjon, eller et redusert omfang tilpasset prosjekt og oppdragsgiver.

Prosjektering

 • Prosjektledelse
 • Prøvetaking
 • Labforsøk
 • Design og dimensjonering
 • Numeriske beregninger
 • Designrapport, tegninger og spesifikasjoner

Entreprise

 • Planlegging og innkjøp
 • Anleggsledelse
 • Boring og innmåling
 • Rørinstallasjon
 • Anlegg og utstyr for lake- og nitrogenfrysing
 • Instrumentering
 • Overvåkning
 • Utgraving

Hvor vi opererer

Vi tilbyr tjenestene våre over hele verden. Mye av utstyret vårt er klargjort for global frakt.

Kontakt

Kontaktperson

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Seniorspesialist geoteknikk
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Prisestimat

Vi har konkurransedyktige priser som matcher andre metoder. Med kort overordnet prosjektinfo gir vi raskt prisoverslag på forespørsel.

Oppdragsgivere