Geofrost Coring - Uforstyrret prøvetaking i alle typer løsmasser
Tidligere har infrastruktur-, bygge- og anleggsprosjekter måttet leve med stor usikkerhet fordi det har vært svært vanskelig, ofte umulig, å få opp materiale fra sprekkefyllinger, grove friksjonsmasser, ur, blokkrik morene, fyllmasser og annen blandingsjord. Usikkerheten henger igjen i alle faser gjennom prosjektet og kan være kritisk for trasevalg, løsninger, dimensjonering og gjennomføring. Ofte er «uforutsette grunnforhold» årsaken til økonomiske budsjettoverskridelser og rettslige tvister. Geofrost Coring tar opp uforstyrrede kjerner fra alle de nevnte grunnforholdene og skaffer til veie viktig informasjon som fjerner denne usikkerheten og reduserer risiko.

Geofrost Coring

Metoden fremskaffer uforstyrrede kjerneprøver fra alle grunnforhold, også sprekkefyllinger, grove friksjonsmasser, ur, morener og annen blandingsjord. Standard diameter er 105 mm. Prøvene kan testes i ufrosset eller frosset tilstand.

Fig. 1: Geofrost Coring - uforstyrret prøve av urmasse med stein, grus, sand, silt, leire, vann og hulrom.

Uforstyrret

Konvensjonell prøvetaking gir kun uforstyrrede prøver i leire. Mange grunnforhold gjør prøvetaking vanskelig og typiske problemer er bortspyling av sprekkefyllingsmateriale, ødeleggelse av strukturen i friksjonsmasser, utvasking av finstoff og utvasking eller forflytting av flytende forurensning, med påfølgende ukorrekte analyser. Ofte er det snakk om kjernetap.

Geofrost Coring er fundamentalt annerledes. Jordens egenskaper innkapsles i grunnen og bevarer finstoff, struktur og forurensning, til og med hulrom. Innkapslingen gjør prøven uforstyrret og beskytter den ved opptak, transport og videre behandling.

Lab

Alle vanlige rutineundersøkelser, som jordartsbestemmelse, styrke- og deformasjonsegenskaper, samt permeabilitet og termiske egenskaper, kan bestemmes i laboratorium. Korrekte in-situ egenskaper bestemmes fordi prøven har vært innkapslet hele veien fra den ble tatt opp av grunnen til den er ferdig innbygget i laboratoriet. Forhold i grunnen, som omslutningstrykk og vanntrykk, gjenskapes ved forsøket slik at presise styrke– og deformasjonsegenskaper finnes. Kornfordeling, vanninnhold og permeabilitet er naturlig ivaretatt helt uforstyrret.

Frosset

Kjernene kan testes i frossen tilstand for å finne styrke– og deformasjonsegenskaper, samt termiske egenskaper. Dette brukes for grunnfrysing og prosjektering i permafrost. Kjernene blir forberedt i frossen tilstand også for forsøk som skal utføres på ufrosne prøver, slik at prøvene bevarer sin opprinnelige tilstand på best mulig måte.

Dokumentasjon

Vi leverer komplette geotekniske undersøkelsesrapporter med fotodokumentasjon, beskrivelse og forsøksresultater fra rutine– og spesialforsøk, både på ufrosset og frosset materiale, alt etter behov. Det kan tas kontinuerlige prøver i hele det aktuelle dybdeintervallet som ønskes undersøkt.

Godt underlag

Nøyaktige og pålitelige in-situ egenskaper gir et godt underlag for å fatte de riktige beslutningene i prosjektet og vite hva man går til. Dette fjerner usikkerhet og reduserer risiko og kostnader.

Fig. 2: Uforstyrret prøvetaking i alle grunnforhold.

Fig. 3: Styrke- og deformasjonsegenskaper ved laboratorieforsøk.